Wie zijn wij?

Theatrada is een interconfessionele theatervereniging, gevestigd in Breda, die onafhankelijk theaterproducties tot stand brengt, gebaseerd op Bijbelse, maatschappelijke en culturele thema’s en figuren.

 

Wat is onze visie?

Het wereldtoneel kent hoofdrollen toe aan macht, geld, geweld en wellust. In dit krachtenveld komt de liefde, het omzien naar elkaar er vaak bekaaid af, terwijl de mens feitelijk niet zonder kan. Zonder sociale verbanden is er geen samenleving, geen binding, geen compassie, geen genade. Die elementen van een samenleving komen pas tot leven van mens tot mens.

 

Christelijke geloofsgemeenschappen spelen op dit wereldtoneel een eigen rol. Als gevolg van veranderende denkbeelden en secularisatie is de rol van de kerken in Nederland inmiddels gemarginaliseerd. We raken gewend aan het beeld van een naar binnen gekeerde vergrijzende kerk, terwijl zij juist naar buiten gericht zou moeten zijn. Dit kan op veel manieren, waaronder de theatervorm.

 

Wat is onze missie?

Theatrada wil een verbindend element vormen in de samenleving; allereerst verbindend tussen mensen, maar in het bijzonder ook tussen kerk en samenleving.

 

Beleid en uitvoering

Theatrada realiseert haar missie door het werven van leden, het organiseren van bijeenkomsten, het periodiek tot stand brengen en uitvoeren van theaterproducties in diverse vormen, op een wijze die uitnodigt tot deelname en een aanzuigende werking heeft op jong en oud; kerkelijk betrokkenen en zij die zich meer in de periferie van de geloofsgemeenschappen bewegen.

 

De komende jaren ligt de focus op:

  1. Uitbreiding en versterking van het ledental en de organisatie;
  2. Het ontwikkelen van spraakmakende producties;
  3. Het verwerven van meer bekendheid in Breda en omstreken;
  4. Het inbedden van de vereniging in kerk en samenleving.

 

Hoe komen we aan onze middelen?

Onze uitgaven worden gedekt door subsidies, projectbijdragen, giften, donaties en sponsoring.

 

Hoe besteden we onze middelen?

De aanwezige middelen worden aangewend voor de realisatie van onze doelen.

Theatrada heeft geen winstoogmerk.

Bij een eventuele liquidatie worden de aanwezige middelen bestemd voor een ANBI-instelling met een doel van gelijke strekking.

 

Bestuur

Bestuurders ontvangen geen beloning, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter:               Jan Krijgsman
  • Secretaris:              Carin Stadhouders
  • Penningmeester:    Angela Smaling
  • Culturele zaken:      Pieter Vergeer
  • Decor/rekwisieten:  Ria Geerts-Bomhof
  • Lid:                          Rudolf Timmers

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Het RSIN van Theatrada is: 8612.05.108

 

Contactgegevens

Bezoekadres: Verlengde Witmoeren 3, 4824 JZ Breda

Telefoon secretariaat: 06 20 73 73 82

E-mail: info@theatrada.nl

Website: www.theatrada.nl

 

Financiële verantwoording

In het jaar van oprichting 2020 zijn er niet of nauwelijks activiteiten geweest als gevolg van de Corona maatregelen. De inkomsten bestonden daarom alleen uit subsidie; de uitgaven uit oprichtingskosten en kleine lopende uitgaven.

 

Hierna treft u de balans per 31-12-2020 aan, alsook de Staat van baten en lasten 2020.

 

Balans per 31-12-2020

Kortlopende vorderingen               2.000

Kortlopende schulden                   -372

Eigen vermogen                          1.628    

 

Staat van baten en lasten 2020

Baten/subsidie                                2.000

Lasten/notaris en diversen             -372

Resultaat                                        1.628

 

ANBI-status

De ANBI-status is nog in aanvraag!

Zonder die status zijn uw giften en donaties niet aftrekbaar in uw belastingaangifte.